ชมรมภาษามือไทย

ประธาน
วิโรจน์ องค์อภิชาติ
รองประธาน
พัสตราภรณ์ สาระคง
กุสุมา ดีประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยุต บุนนาค
สิริลักษณ์ กลิ่นขจร